Zero tillage Maize – Harvesting stage

Zero tillage Maize – Harvesting stage