File photoraph of Input shop of Sai Pravara FPO in Ahmednagar district (1)

File photoraph of Input shop of Sai Pravara FPO in Ahmednagar district (1)